Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Rearing chicken with HATO lighting

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van HATO BV

Toepasselijkheid

Art. 1.

1.Alle offertes, diensten, adviezen en leveringen vinden uitsluitend plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen Overeenkomst en eventuele nadere, al dan niet, daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2.Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van max. één maand, tenzij de offerte anders vermeld.

3.De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Hato B.V. als opdrachtnemer/verkoper (hierna gezamenlijk te noemen Verkoper) heeft bereikt.

4.Indien in de acceptatie voorbehouden wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien Verkoper aan de opdrachtgever/koper (hierna gezamenlijk te noemen Koper) schriftelijk te kennen geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort in stand blijven.

6.Eigen inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden van de Koper binden Verkoper niet, tenzij deze schriftelijk door de directie van Verkoper zijn aanvaard.

Wijzigingen en koopprijs

Art. 2.

1.Wijzigingen door Koper aangebracht in de Overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk door de directie van Verkoper zijn aanvaard.

2.Indien wijzigingen op verzoek/opdracht door Koper leiden tot verhoging van de kosten, is Verkoper gerechtigd tot een daaruit voortvloeiende verhoging in de prijs volledig door te berekenen. Indien Verkoper met de Koper een vaste prijs overeenkomt, dan is Verkoper niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Een maximale verhoging in de oorspronkelijke prijs van 10% door verkoper moet door de koper geaccepteerd worden. Bij een hogere prijsstijging wordt de koper het recht op ontbinding toegekend om binnen 14 dagen na verzending van voornoemde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hierbij in aanmerking nemende dat reeds gemaakte kosten betaald dienen te worden door de koper volgens deze verkoopvoorwaarden.

3. Een geplaatste order (hierna te noemen Opdracht) waarvan de levering zich al dan niet over langere termijn uitstrekt en welke door Verkoper is aanvaard en terzake waarvan wèl enige daadwerkelijke voorbereiding is gemaakt met de assemblage of levering van de goederen, kan slechts door Koper worden geannuleerd tot het moment van verscheping aan boord van een schip of inlading in een ander (laatste) vervoermiddel. Annulering of wijziging dient schriftelijk (per post of per fax of per email) plaats te vinden. Deze annulering of wijziging is alleen geldig als deze schriftelijk bevestigd is geworden door de ontvanger.

Bij annulering van de Opdracht door de Koper, zal de Koper Verkoper schadeloos stellen voor alle door Verkoper door annulering of wijziging geleden en te lijden schade, welke in elk geval omvat gemaakte kosten en gederfde winsten.

4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Verkoper binden de Verkoper niet dan nadat en voor zover zij door de directie van Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

5. De koopprijs is gebaseerd op de ten tijde van de offerte bestaande prijzen, koersen, lonen, lasten en vrachten en kan worden gewijzigd zoals bepaald in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

6.Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 19 van deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing is.

Kwaliteit en omschrijving

Art. 3.

1.Verkoper verbindt zich jegens Koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) door beide partijen geaccordeerde offerte omschreven. Onder goederen wordt in deze algemene voorwaarden eveneens verstaan zaken van niet-stoffelijke aard, zoals diensten. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en houden geen garantie in, tenzij anders en expliciet overeengekomen.

2.Verkoper verbindt zich jegens Koper hem de goederen te leveren, die:

a.van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;

b.in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of zijn verstrekt;

c.de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.

3.Verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de Koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de Verkoper kenbaar is gemaakt en/of Verkoper vooraf een advies heeft gegeven met betrekking tot (gebruik van) de goederen, tenzij het tegendeel schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

4. Reclamaties dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, aan Verkoper te geschieden, uiterlijk binnen 8 dagen of zoveel eerder als redelijkerwijs acceptabel in de gegeven omstandigheden na ontvangst van de goederen c.q. het verrichten van de diensten. Reclamaties ontvangen na bovengenoemde termijn worden niet in behandeling genomen.

5. Al vorens de producten bij Hato BV te kopen dient de koper de invulling van de Europese regel- en wetgeving (de EU Directives) op het gebied van nationale regelgeving m.b.t. o.a. recycling van elektronica, meetapparatuur, verlichtingsproducten, verpakkingen etc in zijn eigen land na te gaan en zorg te dragen dat de goederen van Hato BV voldoen conform de wettelijke regels in dat land.

Verpakking en levering

Art. 4.

1.De Verkoper verbindt zich jegens de Koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en/of op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken, zonder dat Verkoper hiermee enige aansprakelijkheid na het moment van levering aanvaard.

2.De goederen zullen door de Verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging verzonden worden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald of is overeengekomen. De goederen worden geleverd af magazijn (ex Works Incoterms 2010) Verkoper. De goederen reizen voor rekening en risico van de Koper.

3.Wanneer de Verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers, enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom ter beschikking heeft doen stellen, is de Koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. binnen 1 maand na ontvangst ervan voor zijn rekening en risico in goede staat terug te leveren aan het door de Verkoper opgegeven adres tegen creditering van het door Verkoper in rekening gebrachte bedrag, bij gebreke waarvan Koper aan Verkoper schadevergoeding verschuldigd is. Door Verkoper ter beschikking gestelde leenemballage is en blijft ten alle tijden diens eigendom en wordt door Koper als goed huisvader verzorgd en verzekerd en op eerste verzoek afgegeven.

Opslag

Art. 5.

1.Indien om welke reden dan ook Koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Verkoper, mits zijn opslagmogelijkheden dat naar zijn uitsluitend oordeel toelaten, op verzoek van Koper voor diens rekening en risico de goederen opslaan totdat levering aan Koper kan worden hervat.

2.Koper is verplicht aan Verkoper de opslagkosten volgens het bij de Verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Eigendomsovergang en risico

Art. 6.

1.Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op Koper overgaan bij levering ex art.4 lid 2

2.Zolang Koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor op verzoek van en ten genoegen van Verkoper zekerheid heeft gesteld, behoudt Verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op Koper over, zodra Koper aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.

3.Indien er twijfel bij Verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, is Verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4, lid 2 uit te stellen, totdat Koper ten genoegen van Verkoper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade, welke in elk geval omvat gemaakte kosten en gederfde winsten.

4.Als Verkoper op verzoek van Koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Verkoper, totdat de goederen bij Koper geleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Tijdstip van levering

Art. 7.

1.De opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend en nimmer fataal, tenzij expliciet anders overeengekomen. Bij overschrijding daarvan kan geen enkele aanspraak worden gemaakt op enigerlei vergoeding.

Overmacht

Art. 8.

1.De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2.Van overmacht aan de zijde van Verkoper is sprake, indien Verkoper na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen tot deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, en vergelijkbare onvoorziene omstandigheden, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als van derden, van wie Verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Verkoper ontstaan.

3.Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

4.Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de Overeenkomst voor het niet reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was te betalen.

Doorverkoop

Art. 9.

1.Koper is verplicht bij doorverkoop in diens verhouding met de opvolgende koper dezelfde verkoopbevorderende maatregelen te hanteren, die Verkoper bij verkoop heeft getroffen. Deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen o.m. doch niet uitsluitend betrekking hebben op reclame, speciale aanbiedingen, premies en prijsvragen, handhaving van bepaalde consumentenprijzen, een bepaalde “display” in verkoopruimten van de koper, inruilacties.

2.Koper is bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen aan te brengen, doch het is niet toegestaan dat zodanig te doen, dat daardoor het fabrieksmerk van de verkoper niet meer in zijn geheel herkenbaar zichtbaar is.

3. Indien Koper enigerlei verplichting in dit artikel opgenomen schendt, dan vrijwaart Koper Verkoper volledig voor aanspraken van Koper of derden.

Garantie

Art. 10.

Algemene garantievoorwaarden HATO
1. Verkoper garandeert dat eventuele gebreken die binnen 12 maanden (tenzij de productspecificatie een langere garantie beschrijft) na de factuurdatum aan de dag treden kosteloos worden verholpen, met in achtneming van onderstaande artikelen.

2. De goederen zijn in overeenstemming met de eisen die zijn gesteld in de goedgekeurde offerte en de specificatie. Deze garantie heeft betrekking op gebreken die zich voordoen tijdens de garantieperiode van het (de) betreffende product(en), tenzij de schade het gevolg is van gebruik door de Koper in strijd met de installatie-instructie, van onoordeelkundig gebruik, of anderszins kan worden toegeschreven aan een fout van de Koper. De garantie geldt niet voor gevolgschade. De garantie geldt ook niet als het gebrek een gevolg is van de levering of van het werk.

3. De goederen moeten worden geïnstalleerd volgens de lokale voorschriften. De garantie is alleen van toepassing als de installatie volgens de installatie-instructie wordt uitgevoerd. In het geval dat de installatie-instructie niet is inbegrepen in de eerste zending, moet deze worden aangevraagd bij HATO BV voordat met de installatie wordt begonnen.

4. De aansprakelijkheid van verkoper omvat niet de werkzaamheden en kosten die verband houden met het verwijderen of opnieuw installeren van systemen, tenzij dit specifiek met verkoper is overeengekomen.

5. De garantie sluit alle vormen van fysieke schade uit.

6. Indien de Koper de zaken zelf wijzigt of repareert zonder toestemming van de Verkoper, binnen de gestelde garantietermijn, vervalt de garantie met onmiddellijke ingang en zijn alle latere kosten voor rekening van Koper. Het voorgaande geldt ook als de Koper de zaken door een derden heeft laten wijzigen of repareren.

7. Transportschade, aanrijding, stuwage, laden en lossen, inbraak, diefstal en chemische invloed op kunststoffen zijn uitgesloten van garantie. Defecten of schade veroorzaakt door blikseminslag, abnormale spanning, water, brand, natuurramp, oorlog, vandalisme of oneigenlijk gebruik zijn ook uitgesloten.

8. De garantie geldt alleen indien het product en een kopie van de factuur binnen 30 dagen na constatering van het gebrek zijn geretourneerd. Koper betaalt de kosten voor het retourneren van het product. De ingangsdatum van de garantie is de factuurdatum van de Verkoper. De garantie is te allen tijde ter beoordeling van de Verkoper. Extra kosten voor reparatie/vervanging ter plaatse en/of door derden worden niet vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van transport van materialen is de Verkoper verantwoordelijk voor de verzendkosten naar het adres vermeld op de factuur, dat wil zeggen het afleveradres van de klant, op voorwaarde dat het defect onder de garantie valt. Op verzoek van de klant en op kosten van de klant zorgt de verkoper voor het transport van materialen naar het afleveradres van een derde partij, op voorwaarde dat het defect onder de garantie valt. Van het materiaal wordt een factuur gestuurd. Zodra duidelijk is dat het defect onder de garantie valt, wordt er een creditnota verzonden.

9. Het bepaalde in deze voorwaarden laat onverlet de aansprakelijkheid van de Verkoper op grond van de wet.

Prijs en betaling

Art. 11.

1.De koopprijs is exclusief BTW, verpakkingskosten, afvalbeheerbijdrage , kosten van in- en uitladen, transportkosten, kosten van (de verzending van) documenten, douanetoeslagen( oa opgelegde antidumpingheffingen, verhoging van de invoerrechten, extra kosten die de douane oplegt mbt invoer), vergunningen of andere gegevensdragers o.a. ten behoeve van het transport, assurantiepremies, verzekeringen, valutakoersen en andere al dan niet van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen en/of toeslagen, tenzij, schriftelijk anders overeengekomen.

2.Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper is niet bevoegd tot enigerlei schuldvereffening of opschorting.

3.Koper is verplicht de gehele koopsom te betalen, zonder inhouding van korting. De betaling van de koopsom dient te geschieden op het door Verkoper aangegeven bankrekeningnr.. Alle bankkosten dienen door de koper betaald te worden.

4.Indien Koper niet binnen de in lid 2 gestelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Bovendien is alsdan Verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of , zonder nadere ingebrekestelling, Koper over het geheel verschuldigde bedrag wettelijke handelsrente, in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening. In laatstgenoemd geval is Koper voorts aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, welke in elk geval omvat gemaakte kosten en gederfde winsten.

5. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten”.

6.Verkoper heft op grond van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur ter uitvoering van de Europese richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur nr. 2002/95/EG een verwijderingsbijdrage vermeerderd met BTW over verkopen in Nederland. Koper verplicht zich deze verwijderingsbijdrage op gelijke wijze in rekening te brengen aan diens afnemers, mits deze afnemers gevestigd zijn in Nederland.

7. Koper die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als
bedoeld in art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

8. Prijsopgaven in catalogussen en/of prijslijsten staan onder voorbehoud van prijswijzigingen en met inachtneming van het in art. 2 lid 5 bepaalde. Verkoper is niet aansprakelijk voor druk- of type fouten in deze lijsten.

Aansprakelijkheid

Art. 12

1.Verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, tenzij de schade een gevolg is van opzet en/of grove schuld van Verkoper. In dat geval zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan de factuurwaarde van de goederen waardoor schade is ontstaan. Voor adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook tenzij anders expliciet is overeengekomen en behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid. In dat geval zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan de factuurwaarde van het desbetreffende gegeven advies.

2.Onder geen enkel beding zal de aansprakelijkheid van Verkoper het bedrag overschrijden dat door haar aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval wordt uitgekeerd.

3.Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Verkoper.

4.Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebrekkige medewerking of informatie van Koper, diens directie of ondergeschikten of andere door of vanwege de Koper bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden.

5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een krachtens het bepaalde in art. 8 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verbintenis.

6.Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook schade, bestaande uit bijvoorbeeld winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van de Koper, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper.

7.Koper vrijwaart Verkoper tegen vorderingen van derden wegens gebreken welke kleven aan te leveren en/of geleverde goederen en/of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte hulpmiddelen, respectievelijk wegens handelen of nalaten van Verkoper, diens personeel of anderen, door haar bij uitvoering van de levering betrokken, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.

8. De doorverkoop en levering van de goederen in de USA en Canada komen volledig voor rekening en risico van de Koper. Verkoper vergoedt bij een gebrekkig product en aan haar toerekenbare schade niet méér dan volgens Nederlands recht gebruikelijk is. Alle overige kosten zijn voor rekening van Koper.

Intellectuele eigendom

Art. 13.

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de goederen afkomstig van Verkoper kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Verkoper. Alle tekeningen, berekeningen, ontwerpen, monsters en modellen e.d. zijn en blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en dienen op eerste verzoek aan Verkoper te worden teruggegeven.

2.Behoudens schriftelijke toestemming van de directie van Verkoper staat Koper er voor in dat de in het vorige lid omschreven informatie niet wordt gekopieerd of nagemaakt, danwel aan derden, al dan niet voor wederverbruik, ter inzage wordt gegeven of ter hand wordt gesteld. Verkoper is gerechtigd om van Koper te verlangen dat hij medewerking verleent aan de ondertekening van een door Verkoper voorgelegde geheimhoudingsverklaring.

3.Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit of van het door Verkoper geleverde te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van het geleverde. Koper is gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn afnemers op te leggen.

4.Verkoper is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, die worden veroorzaakt door zonder toestemming van de directie van Verkoper in het geleverde aangebrachte wijzigingen.

5. Koper vrijwaart Verkoper tegen aanspraken van derden in verband met inbreuken op rechten van industriële eigendom.

Wettelijke vereisten

Art. 14.

1.Verkoper waarborgt niet, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door de directie van Verkoper, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die in het land van aflevering of doorvoer gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften.

2.Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

Verval van recht

Artikel 15.

Aanspraken van Koper vervallen, indien Koper niet binnen redelijke tijd, doch in elk geval binnen 1 jaar na levering c.q. dienstverlening een vordering ter zake bij de bevoegde rechter heeft ingesteld.

Ontbinding

Art. 16.

1.Onverminderd het bepaalde in art. 11 kan Verkoper –zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar rechten- de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door aangetekend verzenden van een schriftelijke verklaring aan Koper in geval aan de zijde van Koper sprake is van:

a. (aanvraag van) faillissement,

b. (aanvraag van) surséance van betaling,

c. beslaglegging,

d. onder curatelestelling of anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan,

e. liquidatie van de onderneming of

f. verandering van (in)directe zeggenschap in de onderneming van Koper,

2.Door de (gedeeltelijke) ontbinding worden vorderingen van Verkoper terstond en ten volle opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper geleden en te lijden schade, onder meer maar niet uitsluitend bestaande uit gemaakte kosten en gederfde winsten.

Vrijwaring

Art. 17.

1. Het is de plicht van koper om deugdelijk onderzoek te doen aangaande bestaande intellectueel eigendomsrechten, patent- en/of octrooirechten van een derde alvorens opdracht te verstrekken aan verkoper aangaande de productie of vervaardiging van een product of enig andere opdracht waarbij de koper, de verkoper inschakelt hem hierin te voorzien.

2. In geval van het verstrekken van een opdracht tot productie of vervaardiging van een product of enig andere opdracht waarbij koper, verkoper inschakelt hem hierin te voorzien, vrijwaart de koper verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op aan de verkoper verstrekte materialen, gegevens, verzoeken, schetsen en alle andere zaken die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

3. Indien koper aan verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4. In geval van het verstrekken van een opdracht tot productie of vervaardiging van een product of enig andere opdracht waarbij koper, verkoper inschakelt hem hierin te voorzien, vrijwaart de koper, verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot patent- en/of octrooirechten op de aan verkoper verstrekte materialen, gegevens, verzoeken, schetsen en alle andere zaken die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

5. Indien verkoper op enig moment door een derde aansprakelijk wordt gesteld dan wel in rechte wordt betrokken aangaande een inbreuk op de in lid 2 en lid 4 van dit artikel genoemde gevallen verklaart koper reeds nu en ondubbelzinnig deze vordering direct en zonder voorbehoud van verkoper over te nemen. Overname geschiedt door onmiddellijke mededeling aan de derde dat koper de ‘aan te spreken partij’ is.

6. Indien de in lid 5 van dit artikel bedoelde overname juridisch niet mogelijk is verklaart koper reeds nu en ondubbelzinnig de volledige kosten en schade welke verkoper leidt terstond te vergoeden. Hieronder vallen o.a. doch niet uitsluitend, de volledige vordering van de derde alsmede de (advocaat)kosten van verkoper.

Schadevergoeding controle bij doorverkoop

Art. 18.

1. Koper vrijwaart Verkoper van vorderingen van opvolgende kopers wegens gebreken welke op grond van nationale wetgeving in het land van die opvolgende kopers kleven aan te leveren en/of geleverde goederen en/of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte hulpmiddelen, respectievelijk wegens handelen of nalaten van Verkoper, diens personeel of anderen, door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.

2. Koper, die in strijd handelt met art. 9, verbeurt ten gunste van Verkoper een direct opeisbare schadevergoeding voor iedere transactie, die onder één van de aldaar vermelde verkoop-en leveringsvoorwaarden valt. De schadevergoeding bedraagt bij minimaal 15% van de aan de desbetreffende order verbonden factuurwaarde, behoudens het recht van Verkoper om een hoger percentage of bedrag te vorderen.

3.Verkoper is bevoegd door een onafhankelijke accountant op kosten van Koper controle te doen uitoefenen in de boeken van Koper, ten einde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in art. 9 bepaalde.

Toepasselijk recht

Art. 19.

1. Op alle overeenkomsten en offertes, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse recht.

Bevoegd gerecht

Art. 20.

1.Bij een geschil tussen partijen is de rechtbank te Maastricht bij uitsluiting bevoegd van dat geschil kennis te nemen.

Wijzigingsbeding

Art.21

1. Verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst van toepassing verklaarde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met Koper.

HATO BV

Versie 20-11-2018
Handelsstraat 31
6135 KK Sittard

KvK:12015373

Menu